Privacyverklaring

Privacy beleid van Muziekvereniging Hummelo en Keppel

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Muziekvereniging Hummelo en Keppel verwerkt van haar leden en donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van Muziekvereniging Hummelo en Keppel, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Muziekvereniging Hummelo en Keppel verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken. Muziekvereniging Hummelo en Keppel adviseert u om het privacy beleid goed door te lezen.

Muziekvereniging Hummelo en Keppel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming, als wij deze nodig hebben, voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop bij deze willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens voor leden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging Hummelo en Keppel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Hummelo en Keppel de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens;
 • Muziekinstrument.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Hummelo en Keppel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst tot maximaal 1 jaar daarna en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens voor donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door Muziekvereniging Hummelo en Keppel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
 • Invulling geven aan de overeenkomst tussen de donateur en Muziekvereniging Hummelo en Keppel.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het invullen van een inschrijvingsformulier voor donateurs.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging Hummelo en Keppel de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging Hummelo en Keppel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een donateur van Muziekvereniging Hummelo en Keppel, en vervolgens nog maximaal 7 jaar in de financiële administratie.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Muziekvereniging Hummelo en Keppel zal geen persoonsgegevens van u aan derden verstrekken zonder per geval uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van u.

Minderjarigen

Muziekvereniging Hummelo en Keppel verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger via het inschrijvingsformulier. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Foto’s

Indien u lid wordt van Muziekvereniging Hummelo en Keppel geeft u uitdrukkelijk toestemming voor:

 • het maken van foto’s tijdens repetities, uitvoering en openbare optredens in verenigingsverband door alle andere leden;
 • het gebruik van deze foto’s voor privédoeleinden van alle andere leden;
 • het plaatsen van deze foto’s op de officiële website en Facebookpagina van Muziekvereniging Hummelo en Keppel
 • Mocht u bezwaren hebben tegen hetgeen hierboven is bepaald, dan dient u dit schriftelijk of per e-mailbericht kenbaar te maken aan, dit kan via de contactgegevens onderaan dit beleid. Na kennisname van uw  bezwaar zullen er geen foto’s meer van u worden gepubliceerd op officiële website en Facebookpagina van Muziekvereniging Hummelo en Keppel.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Als Muziekvereniging Hummelo en Keppel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Muziekvereniging Hummelo en Keppel
p/a Torenakker 1
6996 BD Drempt
info@muziekvereniginghummeloenkeppel.nl